ข่าวสารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
พัฒนาบุคคล เพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง